• Výstava KUŘIM

  Tradiční výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 2023 se uskuteční ve dnech 14. - 15.října 2023 ve výstavním areálu na ulici Otevřené. Více informací v rubrice Výstava Kuřim.

 • Aktuality

  Naše ZO rozšířila svoje řady o další členy, včetně mladých chovatelů. Máme co nabídnout….

 • Partneři a sponzoři naší výstavy

  Město Kuřim – hlavní partner výstavy Zahradnictví u Kopřivů Šebrov, SABE spol. s.r.o., Minimax GmbH&Co.KG, PIVNÍ KLUB, AUTOPETR s.r.o., KAMPOS, s.r.o., JOHNY SERVIS s.r.o., KONY trade s.r.o., Steinex a.s., STAPROP, Ekofarma Nelepeč, Pivovar Na Kopečku, Jan Brandtner – stavební, pokrývačské a zednické práce, Ing. Josef Sojka – Nákup a prodej zemědělských produktů a potřeb

 • Aktuality

  Počet chovaných plemen králíků jsme rozšířili o další výstavně atraktivní…

 • Nabízíme členství

  Přijďte mezi nás! Informace a formulář přihlášky v rubrice Přihláška do spolku.

 


Dne 22. prosince 1942 se v restauraci pana Václava Merty v Kuřimi schází ustavující valná hromada. Slova se ujal přítel Košut v 8.45. Úvodem přivítal čestné hosty z I. moravské župy chovatelů v Brně př. Jana Valvodu a Ambrože Štěrbu, dále předsedu spolku chovatelů drobného zvířectva z Řečkovic přítele Rudolfa Pijáka. Z 29 přihlášených členů se na valnou hromadu dostavilo 22 členů, 5 členů se omluvilo a 2 se nedostavili bez udání důvodu.

Po zahájení schůze bylo slovo uděleno př. Valvodovi. Ten ve svém proslovu ujasnil postavení spolku k župě a jednotě, poukázal na hospodářský význam chovu čistokrevného zvířectva. Pojednal rovněž o župní a zemské organizaci. Požádal členstvo, aby řádně plnilo svoje povinnosti, zachovalo upřímné přátelství mezi sebou a dle možností sobě návzájem byli nápomocni. Příslíbil spolku každou možnou pomoc a s přáním "Chovu zdar" svůj příspěvek ukončil.

Poté byly přečteny již úředně schválené stanovy kuřimského spolku. Vzápětí byla přečtena kandidátka předsednictva a zahájeny volby funkcionářů. Před vlastním hlasováním si znovu vyžádal slovo př. Valvoda, ktarý podrobně popsal důležitost a odpovědnost jednotlivých funkcí výboru, jak v poměru ke členstvu, tak k úřadům nadřízeným. Nabádal znovu k poctivému, otevřenému a upřímnému jednání ve spolkových záležitostech. Náslědně bylo přistoupeno k volbě předsedy. Jednomyslně byl zvolen přítel Josef Cibulka. Volba dalších fnkcionářů výboru bylo provedena hlasováním najednou dle přání členstva.
Zvolení funkce přijali a jsou to:

předseda: př. Cibulka Josef
místopředseda: př. Pláteník František
jednatel: př. Košut Josef
pokladník: př. Hradský Bohumil
hospodář: př. Krejčí Jaroslav
zapisovatel: př. Vermouzek Arnošt
registrátor: př. Svítil Alois
tetovatel: př. Mistera František
revizoři: př. Homolka Bohumil
př. Kotouček Vladislav

předseda odbornosti králíků: př. Mistera františek
předseda odbornosti drůbeže: př. Kratochvíl Josef
předseda odbornosti chovu koz: př. Helán Bohumil

Po zvolení všech funkcionářů se znovu slova ujali pozvaní hosté. Přítel Šterba pozdravil "ustanovený" spolek jménem spolku Řečkovice. Předpokládal nejužší možnou spolupráci a slíbil podati "nám" pomocnou ruku. Zástupce spolku drobného hospodářského zvířectva v Tišnově nemohl se dostaviti neb v týž den konala se též v Tišnově valná hromada. Proto byl přečten pozdravný list, v němž se omlouvá a přeje hodně zdaru do další činnosti.

V dalším pořadu byla schválena výše členského příspěvku na 24,- korun ročně a zápisné na 5,- korun. Dále byly schváleny navržené jednací řády všech odborností. Posledním bodem valné hromady byly volné návrhy. V 11.15 předseda ukončil ustavující valnou hromadu, poděkoval hostům a členům za účast. Vyzval členy k podpoře předsednictva a k pravidelným účastím na spolkových schůzích.

 

Stavba klubovny ZO ČSCH Kuřim v areálu Otevřená za Dělnickým domem - kolaudována v roce 1986.

 

Copyright © 2024 Český svaz chovatelů Základní organizace Kuřim Rights Reserved.